Първи стъпки в стратегическия мениджмънт

30 -31 май, 2019 г., София

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

 • Мениджъри, които желаят да задълбочат познанията си в областта на стратегическия мениджмънт (СМ) и стратегическото планиране
 • Новопромотирани мениджъри
 • Специалисти, които желаят да обогатят познанията си по темата.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Разширяване на разбирането за стратегически мениджмънт.
 • Придобиване на умения за стратегическо планиране.

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Основни понятия в СМ. Какво е стратегия? Същност на СМ;
 • Мисия, визия и цели (пазарни, икономически, финансови, управленски, технологични) на организацията;
 • Стратегически решения. Как се вземат;
 • Роля на заинтересованите страни при вземането на стратегически решения;
 • Системен подход в разбирането и управлението  на организациите;
 • СТИЕП анализ;
 • SWOT анализ;
 • Рамка на Портър за 5-те сили;
 • Стратегическо планиране;
 • Типове стратегии;
 • Балансирана система от показатели (Balanced scorecard)
 • Същностни компетентности на организацията;
 • От тактика към стратегия.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Работа в малки групи
 • Практически упражнения
 • Симулации
 • Дискусии
 • Ролеви игри
 • Презентации

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават сертификат за преминато обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 дни от 9.30 до 17.00 часа

ЗАПИСВАНЕ - до 15.05.2019 г.!

ЦЕНА: 430 лв. за един участник (без ДДС).

ОТСТЪПКИ:

 • 20 % за регистрация и плащане до 20.04.2019
 • 10 % отстъпка върху цената за регистрация до 30.04.2019 г.
 • 10% за студенти
 • 10% за повече от трима участници от една организация
 • 5% за повече от един участник от една организация

ВОДЕЩИ: Д-Р АЛЕКСАНДЪР ПОЖАРЛИЕВ

 • Обучава и развива мениджъри и лидери в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа.
 • Проектира и ръководи различни квалификационни управленски програми, треньор, фасилитатор и консултант във вътрешнофирмени обучения, семинари, уъркшопи и др. интервенции за организационно развитие в над 90 организации от бизнеса и публичната администрация. Има над 15 000 часа работа с групи.
 • От 2004 г. има професионална коучинг практика с ръководители и предприемачи.
 • През последните 20 г. води семинари и курсове в магистърски и професионални програми по мениджмънт на НБУ: МП „Мениджмънт за организационно съвършенство“, МП „Управление и развитие на човешките ресурси“, БП „Администрация и управление”, британски програми на The Open University, UK: „Ефективно управление на организацията“, „Управление на персонала“, „Управление на развитието и промяната“, „Ефективният мениджър“, програми на Institute of Leadership and Management „Лидерство и мениджмънт“ и „Коучинг и менторство“.
 • Участва като ключов експерт в национални и международни проекти за управленско развитие. Има редица публикации и участия в научни и практически конференции върху развитието на мениджъри и лидери.
 • Съосновател и член е на УС на Българска асоциация за тренинг и развитие. Регистриран психолог, член на Дружество на психолозите в РБ. Член на БАУХ. През 2007 г. получава награда на БАПП за най-добър принос в развитието на психологическата практика в България, както и Национален приз „Човешки ресурси” на фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” и списание “Човешки ресурси”.
 • Доктор по психология, организационен психолог. Магистърски степени по психология и българска филология. Специализации по мениджмънт и културология. Сертифициран оценител в центрове за развитие. Акредитиран консултант по организационно развитие на Human Synergistics International.
 • Управленски опит като Директор на Училище по мениджмънт – НБУ (2005-2014).

 

ГАЛИНА ГРОЗЕВА

 • От 1995 г. се занимава с консултиране, обучение и развитие на хора в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа. През годините е работила в над 60 организации от бизнеса, публичната администрация и неправителствения сектор. Има над 7 500 часа работа с групи.
 • От 2003 г. се занимава с кариерно консултиране, а от 2013 г. и с менторство и супервизия на обучители.
 • От 2006 до 2013 г. преподава като ко-тютор в магистърски програми „Мениджмънт за организационно съвършенство“ и „Управление и развитие на човешките ресурси“ и като тютор в професионална програма по мениджмънт „Ефективният мениджър“, модул „Управление на персонала”. на Училище по мениджмънт - Нов български университет и The Open University, UK
 • Магистърска степен по Клинична и консултативна психология - СУ “Св. Кл. Охридски” и Професионален сертификат по мениджмънт – The Open University, Великобритания. Сертифициран коуч на Erickson Coaching International
 • Управленски опит като Директор на програма "Вътрешнофирмени обучения и консултиране" в УМ - НБУ и Управител на "Трансформация" ЕООД.

 

БАНКОВА СМЕТКА:

Пощенска банка

IBAN: BG64BPBI79401078559201

BIC: BPBIBGSF „Трансформация” ЕООД

 

РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ: