Съдържание

Програмата съдържа 5 еднодневни и 1 двудневен модули. Еднодневните модули са с хорариум 20 учебни часа, 8 от които присъствен тренинг семинар и 12 уч. часа запознаване с учебни текстове, работа върху практическо писмено задание, работа в електронната платформа Мудъл. Двудневният семинар е с хорариум 30 уч. часа, 16 от които присъствен тренинг семинар и 14 уч. часа запознаване с учебни текстове, работа върху практическо писмено задание, работа в електронната платформа Мудъл.

Модул 1: Мениджърски  роли и самоуправление (20 март 2020 г.)

 • Какво означава да бъдеш съвременен мениджър? Влияние на заобикалящата среда. Мениджмънтът в променящия се свят.
 • Изисквания, роли, функции, отговорности.
 • Сложност при мениджмънта. Постигане на цели чрез другите, работа чрез групи. Организационна политика.
 • Преход към управленска длъжност. Проактивност и поемане на контрол.
 • Самоуправление и саморазвитие. Гъвкавост и адаптивност към изискванията на средата.
 • Управление на времето. Справяне с напрежение и стрес.
 • Учене чрез действие.

Модул 2: Комуникация с разбиране (24 април 2020 г.)

 • Комуникационен процес. Комуникационни канали. Бариери пред комуникацията. Управленска комуникация.
 • Принципи на ефективната комуникация.
 • Разчитане на невербалните сигнали.
 • Умения за комуникация: задаване на въпроси, активно слушане, подаване на ясна и точна информация.
 • Създаване на отворен комуникационен климат.
 • Планиране и провеждане на ефективни съвещания.

Модул 3: Мотивация и ангажираност на хората в работата (22 май 2020 г.)

 • Разбиране на мотивацията на хората.
 • Потребности, очаквания и управление на психологическия договор.
 • Организационни инструменти за повишаване на мотивацията на работното място. Оценка на изпълнението. Оказване на признание.
 • Ангажиране и овластяване на хората. Развитие на хората.

Модул 4: Лидерство и коучинг (12 - 13 юни 2020 г.)

 • Подходи на лидерство. Ситуационно лидерство. Лидерски стилове.  
 • Хората, с които работим: типове служители като равнище на развитие. Умения за диагностика. Компетентност и ангажираност на сътрудниците.
 • Умения за директивно ръководство и насочваща комуникация. Ефективно инструктиране. Умения за определяне и задаване на SMART цели.
 • Предаване на знания и умения. Метод за обучение в работата. Подходи за развитие на компетентността.
 • Умения за коучинг подход на ръководство. Умения за изслушване. Умения за задаване на въпроси. Умения за отразяване и предизвикване на самостоятелно решение.
 • Умения за подкрепящ подход на ръководство - окуражаване, подкрепа и оказване на признание. Умения за даване и получаване на конструктивна обратна връзка.
 • Умения за договаряне и намиране на печеля-печелиш подход. Комуникация за превенция и справяне с конфликти. Подходи при разрешаване на конфликти.
 • Умения за делегиращ подход на ръководство. Подготовка и провеждане на разговори със служители. Практика по работни ситуации на участниците.

Модул 5: Силни екипи за високи цели (03 юли 2020 г.)

 • Влияние на индивидуалните характеристики върху екипната работа. Роли в екипа.
 • Етапи в развитието на екипа. Групова динамика. Преодоляване на различията в екипа. Ролята на лидера за постигане на екипните цели.
 • Вземане на решения в екипа – подходи и техники.
 • Изграждане на доверие в екипа. Конструктивни поведенчески модели. Превенция и управление на конфликти.

Модул 6: Набиране и подбор - къде да намерим подходящите хора, как да изберем най-добрите (24 юли 2020 г.)

 • Анализ и описание на длъжността. Умения и компетенции. Съставяне на личностен профил.
 • Как да подготвим подходящата обява
 • Инструменти за подбор (документи, тестове, личностови въпросници, електронни формуляри, центрове за оценка, портфолио)
 • Подготовка и провеждане на интервю за подбор.
 • Видове интервюта (ситуационно, базирано на компетенции, стрес интервю и др.).
 • Оценка на кандидатурите и вземане на решение - обосноваване на избора.