Управление на груповата динамика в обучителни групи

10 май 2019 г., гр. София

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

 • Специалисти, които провеждат обучения на възрастни, независимо в каква област;
 • Обучители, които биха искали да систематизират натрупания си опит;
 • Специалисти от отделите “Човешки ресурси” и “Обучение и развитие”, които са ангажирани с дейности по обучение и развитие на хората в организациите.

Всички участници трябва да имат минимум 50 часа опит във водене на обучения.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Участниците да се запознаят с различни теоретични модели, обясняващи груповата динамика в обучителни групи;
 • Да се разшири поведенческия репертоар на участниците, позволяващ им да управляват ефективно груповия процес в обученията;
 • Участниците да обменят опит помежду си и с водещия относно справянето с трудни ситуации по време на обучения.

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Лични нагласи, поведенчески модели и вярвания, влияещи върху позицията на водещия и взаимодействието му с обучителната група.
 • Етапи в развитието на обучителните групи. Типични поведения за всеки от етапите. Умения на водещия, необходими за управление на груповия процес в различните етапи.
 • Значение на неутралността и на фасилитиращия подход за управлението на груповите процеси.
 • Какво стои зад съпротивите на групата и на отделните участници? Интерпретация и подходи за конструктивно използване на съпротивите.
 • Външни влияния върху груповата динамика и начини за справяне с тях.
 • Междуперсонални конфликти и значението им за груповото учене.
 • Въздействие на професионалното и личностно  развитието на обучителя върху груповия процес в обучителните групи.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Работа в малки групи
 • Практически упражнения
 • Симулации
 • Дискусии
 • Ролеви игри
 • Видео примери
 • Презентации

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават сертификат за преминато обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 1 ден от 9.00-17.00

ВОДЕЩ: ГАЛИНА ГРОЗЕВА

 • От 1995 г. се занимава с консултиране, обучение и развитие на хора в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа. През годините е работила в над 60 организации от бизнеса, публичната администрация и неправителствения сектор. Има над 7 500 часа работа с групи.
 • От 2003 г. се занимава с кариерно консултиране, а от 2013 г. и с менторство и супервизия на обучители.
 • От 2006 до 2013 г. преподава като ко-тютор в магистърски програми „Мениджмънт за организационно съвършенство“ и „Управление и развитие на човешките ресурси“ и като тютор в професионална програма по мениджмънт „Ефективният мениджър“ на Училище по мениджмънт - Нов български университет и The Open University, UK, модул „Управление на персонала”.
 • Магистърска степен по Клинична и консултативна психология - СУ “Св. Кл. Охридски” и Професионален сертификат по мениджмънт – The Open University, Великобритания.
 • Управленски опит като Директор на програма "Вътрешнофирмени обучения и консултиране" в УМ - НБУ и Управител на "Трансформация" ЕООД.

ЗАПИСВАНЕ - до 2.03.2019 г.!


ЦЕНА: 195 лв. за един участник (без ДДС).


ОТСТЪПКИ:

 • 20% отстъпка за участници в отворена програма и вътрешнофирмени програми "Обучение на обучители", водени от Училище по мениджмънт - НБУ или "Трансформация" ЕООД
 • 10 % отстъпка върху цената за регистрация до 23 феврури, 2019 г.
 • 10% за студенти
 • 10% за повече от трима участници от една организация
 • 5% за повече от един участник от една организация

БАНКОВА СМЕТКА:
Пощенска банка
IBAN: BG64BPBI79401078559201
BIC: BPBIBGSF
„Трансформация” ЕООД


РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ: