Какво предлагаме?

Основни дейности (портфолио):

Ние работим гъвкаво  и иновативно, за да може предложенията ни да са съобразени както с потребностите на организацията – възложител, така и с тези на участниците в обученията. Проектите ни обхващат цялостния процес на осъществяване на дейности по обучение на служители, като заложените цели са в съответствие с организационните цели и със стратегическите планове на организацията. При проектирането на обучителния процес  акцентираме върху оценката на потребностите и върху анализа на ефективността на обученията, както и на обвързването им с индивидуалните цели за всеки служител и оценката на представянето му на работното място. Това ни прави благонадежден партньор за развитието на хората в организациите.