Кариерно консултиране

Какво представлява кариерното консултиране?

Кариерното консултиране е процес, при който кариерният консултант оказва съдействие на клиента/клиентите за вземане на решения по въпроси, свързани с кариерата:

 • избор на образование (училище),
 • избор на професия,
 • търсене на работа,
 • подготовка за кандидатстване за работа,
 • смяна в кариерната пътека и др.

Кариерното консултиране може да включва и срещи за

 • самооценка,
 • оценка на интереси, способности и предпочитания,
 • запознаване с пазара на труда,
 • подготовка на документи за кандидатстване и др.

В работата си кариерният консултант следва етичните принципи, изложени в ЕТИЧЕН КОДЕКС НА КАРИЕРНИЯ КОНСУЛТАНТ

Как се осъществява?

Кариерното консултиране може да се осъществява индивидуално и/или групово.

Индивидуални консултации:

За работа по 1 случай може да се проведат  от 1 до 10 - 12 срещи в рамките на 3 месеца. Обичайният формат на работа е от 3 до 6 сесии. Всяка сесия е с продължителност 50 - 60 мин. Консултантът задава въпроси, предоставя информация, при необходимост използва различни методики за оценка на интереси, способности, личностни черти и др. Често между сесиите консултираният изпълнява различни дейности, които са договорени в хода на предишната сесия.

Групова работа с учебни класове:

С  учениците от начален етап занятията по кариерно ориентиране са под формата на игри, чрез които децата добиват  информация  за професиите на хората. Основната цел е изграждането на  нагласа за положително отношение към труда и осъзнаване на  ползата от различните професии.

С учениците от прогимназиален етап на образованието занятията са свързани с вземане на решения, умения за планиране на учебното и личното време, търсене на връзка между индивидуалните особености на ученика и желаното образование.

Занятията с учениците от гимназиален етап са насочени към търсене на съответствия между характеристиките на личността и различните професии. Включени са упражнения за развиване на умения за планиране на кариерата, информация за пазара на труда, умения за решаване на вътрешни конфликти и вземане на решения.

 

Методи на работа:

•  Дискусии, решаване на казуси, ролеви игри;       

•  Видеоматериали свързани с кариерно ориентиране;

•  Интерактивни упражнения;

• Упражнения за подобряване на комуникативните умения, себепредставянето, вземането на решения и др.

 

Консултант:  ГАЛИНА ГРОЗЕВА

 • Магистърска степен по Клинична и консултативна психология - СУ “Св. Кл. Охридски” и Професионален сертификат по мениджмънт – The Open University, Великобритания.
 • От 1997 г. се занимава с кариерно консултиране на ученици, млади хора, работещи и хора в затруднение.
 • През периода 1995 - 2002 г. работи като педагог - съветник в НСОУ "София", където се занимава с кариерно консултиране на ученици и родители и води часове с ученици от 5-ти до 12-ти кл. по програма "Социални техники и изкуства на личността". Част от темите в програмата са свързани с професионално ориентиране на учениците.
 • През 2017 г. Г. Грозева е в екипа на Център за кариерно ориентиране, създаден по Проект  BG05M20P001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • От 1995 г. се занимава с консултиране, обучение и развитие на хора в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа. През годините е работила с над 60 организации от бизнеса, публичната администрация и неправителствения сектор. Има над 7 500 часа работа с групи.
 • От 2013 г. развива програми за менторство и супервизия на обучители.
 • От 2006 до 2013 г. преподава като ко-тютор в магистърски програми „Мениджмънт за организационно съвършенство“ и „Управление и развитие на човешките ресурси“ и като тютор в професионална програма по мениджмънт „Ефективният мениджър“, модул „Управление на персонала”. на Училище по мениджмънт - Нов български университет и The Open University, UK

 

Цени за различните услуги по кариерно ориентиране при провеждането им в сградата на училището, където се обучава/т ученика/учениците:

 • Консултиране на ученик - 50 лв.
 • Консултиране на ученик и родител - 60 лв.
 • Провеждане на час (40 - 45 мин.) в учебните класове - 100 лв.
 • Посещение на родителски срещи за представяне на услугата и отговаряне на родителски въпроси - безплатно.

Върху всички цени се начислява 20% ДДС.

Цени за различните услуги при провеждането им в онлайн консултация:

 • Консултиране на ученик - 40 лв.
 • Консултиране на ученик и родител - 60 лв.
 • Консултиране на възрастни - 60 лв.

Върху всички цени се начислява 20% ДДС.

Контакти за заявяване на услуги:

Галина Грозева

тел.: 0889 81 80 65

e-mail: ggrozeva@transformacia.bg